ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 09/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,872    
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 36.77    

 

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/10/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,490    
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00    

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายธัญชาติ กิจพิพิธ 716,720,000 59.73
2.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,904,800 3.41
3.  นางณัชชา กิจพิพิธ 20,000,000 1.67
4.  นายณรุจ วิวรรธนไกร 14,793,500 1.23
5.  กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 12,257,100 1.02
6.  น.ส.ธิดา แก้วบุตตา 12,089,800 1.01
7.  นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 10,893,300 0.91
8.  นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 10,381,000 0.87
9.  น.ส.นริศรา กิจพิพิธ 10,000,000 0.83
10.  นายฤทธี กิจพิพิธ 10,000,000 0.83
11.  กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,158,700 0.68
12.  นายสมพล ว่องสิริชนม์ 7,982,000 0.67
13.  กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 7,594,600 0.63
14.  นายปกรณ์ มงคลธาดา 7,198,300 0.60
15.  นายนุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 7,000,000 0.58
16.  กองทุนเปิด บัวแก้ว 6,838,200 0.57
17.  นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 6,700,000 0.56
18.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,644,710 0.55