ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว ดาวน์โหลด 
05 ต.ค. 2561 07:51 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
05 ต.ค. 2561 07:51 แจ้งเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด, ยกเลิกมติบอร์ด เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน GEPT รวมมติอื่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งมติของที่ประชุมบอร์ด ครั้งที่ 6/2561 รายละเอียด
17 ก.ย. 2561 12:53 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 08:20 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 08:20 แจ้งเปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด, ยกเลิกมติบอร์ด ครั้งที่ 4/2561 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นใน GEPT รวมมติอื่นที่เกี่ยวข้อง และแจ้งมติของที่ประชุมบอร์ด ครั้งที่ 5/2561 รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 08:45 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด, เพิ่มทุน PP, และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 08:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 08:45 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 08:44 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
21 พ.ค. 2561 08:09 แจ้งการซื้อหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จำกัด (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รายละเอียด
15 พ.ค. 2561 08:15 ขอแจ้งความคืบหน้าสัญญาซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ฯ กับ ขสมก. รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:59 แจ้งการซื้อหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว(ประเทศไทย) จำกัด รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
14 พ.ค. 2561 07:58 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ZIP
10 พ.ค. 2561 21:51 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
27 เม.ย. 2561 19:31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียด
20 เม.ย. 2561 18:47 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
28 มี.ค. 2561 18:39 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 09:25 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:33 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายเงินปันผล และแก้ไขข้อบังคับบริษัท รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:33 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
23 ก.พ. 2561 08:32 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
16 ม.ค. 2561 17:55 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) รายละเอียด
16 ม.ค. 2561 08:11 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
10 ม.ค. 2561 13:04 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561 รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 08:55 การลงนามสัญญาโครงการซื้อและจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2560 12:47 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
07 ธ.ค. 2560 19:04 แจ้งจัดตั้งธุรกิจค้าร่วม (Consortium) และร่วมเสนอราคาโครงการซื้อและจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) (เพิ่มเติม) รายละเอียด
07 ธ.ค. 2560 12:31 แจ้งจัดตั้งธุรกิจค้าร่วม (Consortium) และร่วมเสนอราคาโครงการซื้อและจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) รายละเอียด
30 พ.ย. 2560 13:25 แจ้งลงนามบันทึกข้อตกลง รายละเอียด
27 พ.ย. 2560 07:25 แจ้งการเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายละเอียด
17 พ.ย. 2560 08:26 แจ้งการลงนามสัญญาจ้าง กับ บจก.แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) รายละเอียด
17 พ.ย. 2560 08:26 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 08:20 แต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 08:18 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 08:17 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 08:16 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
07 พ.ย. 2560 18:06 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายละเอียด
07 พ.ย. 2560 08:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียด
16 ต.ค. 2560 13:10 แจ้งกรรมการลาออก รายละเอียด
19 ก.ย. 2560 18:02 แจ้งมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
06 ก.ย. 2560 07:54 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อก๊าซ สำหรับยานยนต์ กับ บมจ.ปตท. รายละเอียด
09 ส.ค. 2560 13:32 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 รายละเอียด
09 ส.ค. 2560 08:57 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รายละเอียด
09 ส.ค. 2560 08:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) รายละเอียด
09 ส.ค. 2560 08:54 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
09 พ.ค. 2560 17:45 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
09 พ.ค. 2560 08:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 รายละเอียด
09 พ.ค. 2560 08:40 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) รายละเอียด
09 พ.ค. 2560 08:40 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) ZIP
26 เม.ย. 2560 08:17 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รายละเอียด
18 เม.ย. 2560 13:23 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
07 เม.ย. 2560 13:21 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560 รายละเอียด
24 มี.ค. 2560 18:25 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียด
24 มี.ค. 2560 12:49 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อก๊าซ สำหรับยานยนต์ กับ บมจ.ปตท. (เพิ่มเติม) รายละเอียด
24 มี.ค. 2560 06:53 แจ้งข่าวการเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ กับ บมจ.ปตท. รายละเอียด
24 มี.ค. 2560 06:52 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีเข้าทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อก๊าซ สำหรับยานยนต์ กับ บมจ.ปตท. รายละเอียด
13 มี.ค. 2560 08:27 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2560 รายละเอียด
23 ก.พ. 2560 18:04 แจ้งมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 13:05 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แก้ไข) รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 08:56 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 08:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 08:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) รายละเอียด
22 ก.พ. 2560 08:55 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) ZIP
11 ม.ค. 2560 07:40 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2560 รายละเอียด
23 ธ.ค. 2559 08:31 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
21 ธ.ค. 2559 17:26 แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2559 13:29 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล รายละเอียด
07 ธ.ค. 2559 17:50 แจ้งกรรมการเสียชีวิต รายละเอียด
21 พ.ย. 2559 18:15 เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียด
08 พ.ย. 2559 08:01 แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายละเอียด
08 พ.ย. 2559 08:01 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 รายละเอียด
08 พ.ย. 2559 08:01 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) รายละเอียด
08 พ.ย. 2559 08:00 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 ZIP