คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี งวด สิ้นสุดวันที่ คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
2561 ไตรมาสที่ 3 30/09/2561
2561 ไตรมาสที่ 2 30/06/2561
2561 ไตรมาสที่ 1 31/03/2561
2560 งบปี 31/12/2560
2560 ไตรมาสที่ 3 30/09/2560
2560 ไตรมาสที่ 2 30/06/2560
2560 ไตรมาสที่ 1 31/03/2560
2559 งบปี 31/12/2559
2559 ไตรมาสที่ 3 30/09/2559
2559 ไตรมาสที่ 2 30/06/2559
2559 ไตรมาสที่ 1 31/03/2559
2558 งบปี 31/12/2558