ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ กิจกรรม
11 มิ.ย. 2561 Opportunity Day ประไตรมาสที่ 1/2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 ก.ค. 2561 สัมมนา Money Talk @SET
25 ต.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date)
27 ต.ค. 2561 สัมมนารวมพลคนทันหุ้น  
29 พ.ย. 2561 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561