ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส2/61
30/06/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ  
สินทรัพย์รวม 3,868.69   4,544.66   4,903.56   5,981.23  
หนี้สินรวม 1,554.93   2,037.76   2,343.96   3,438.66  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,313.76   2,506.89   2,559.59   2,542.55  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 600.00   600.00   600.00   600.00  
รายได้รวม 2,123.49   2,523.74   2,557.81   1,425.05  
กำไรสุทธิ 225.39   307.95   216.67   102.96  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.19   0.26   0.18   0.09  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  
ROA(%) 7.69   8.91   6.03   6.06  
ROE(%) 12.64   12.78   8.55   8.68  
อัตรากำไรสุทธิ(%) 10.61   12.20   8.47   7.23  
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 30/10/2561
ราคาล่าสุด(บาท) 7.15   9.00   5.05   4.84  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 8,580.00   10,800.00   6,060.00   5,808.00  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558   30/09/2559   30/09/2560   30/06/2561  
P/E (เท่า) 44.42   38.47   23.98   26.84  
P/BV (เท่า) 3.80   4.46   2.41   2.28  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.88   2.02   2.09   2.12  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A   1.11   2.77   2.07