สอบถามข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเป็นสถานีที่ผลิตก๊าซ NGV โดยเพิ่มความดันจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติและอัดจ่ายก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อขนส่งก๊าซNGV ไปยังสถานีลูกต่อไป เนื่องจากประเทศไทยไม่มีแนวท่อก๊าซที่ควบคุมทั่วประเทศทำให้เกิดระบบ Mother to Daughter Station (การขนส่งจากสถานีก๊าซธรรมชาติแม่ไปยังสถานีก๊าซธรรมชาติลูก)

สถานีก๊าซธรรมชาติแนวท่อ เป็นสถานีฯ ที่รับก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซฯโดยตรง จากแนวท่อก๊าซธรรมชาติ จึงมีก๊าซให้บริการตลอดเวลา สถานีประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องตั้งอยู่บนแนวท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (NGV) ได้โดยตรงให้แก่ลูกค้า

สถานีก๊าซธรรมชาติลูก เป็นสถานีฯ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวท่อก๊าซธรรมชาติจึงต้องใช้รถขนส่งในการขนส่งก๊าซ NGV จากสถานีจ่ายก๊าซฯไปยังสถานีบริการ NGV ซึ่งสถานีประเภทนี้อาจมีข้อจำกัดซึ่งทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถจัดส่งก๊าซฯได้ทันต่อความต้องการใช้ ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องรอเติมก๊าซ

เนื่องจากประเทศไทยมีการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ จาก 2 แหล่ง คือ แหล่งที่มาจากประเทศไทย และ แหล่งที่มาจากพม่า ซึ่งทั้งสองแหล่งนี้ให้ค่าความร้อน และ Wobbe Index ที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดผลกระทบกับรถที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง จึงได้มีการประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จึงจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้ทั้งสองแหล่ง ให้มีค่าความร้อนตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด

ก๊าซธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรม (iCNG) คือ การที่บริษัทฯ นำวิธีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติทางบก ให้กับสถานีบริการ NGV มาประยุกต์ใช้กับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยในความเป็นจริง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่นอกแนวท่อมากกว่า 90% ของจำนวนโรงงานทั้งหมดทั่วประเทศ

ระบบลดแรงดันก๊าซธรรมชาติ (PRS) คือ นวัตกรรมที่ได้มีการริเริ่มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ โดยหน้าที่ของมันคือ ทำหน้าที่ลดแรงดันก๊าซธรรมชาติจากการจัดส่งจากแรงดันสูง ลงมาเหลือที่แรงดันใช้งานจริง ของแต่ละโรงงานผู้ใช้ที่มีความแตกต่างกันไป อีกทั้งยังเป็นระบบที่ถูกบันทึกเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) แต่เพียงผู้เดียว

NGV คือ ก๊าซธรรมชาติ (NG) ที่ถูกควบคุมคุณภาพและค่าความร้อนให้เหมาะสมในการนำไปใช้กับยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV ในประเทศไทย ซึ่งต่างกับ CNG ที่เป็นก๊าซธรรมชาติที่ได้รับมาโดยตรงจากโรงแยกก๊าซโดยไม่มีการควบคุมค่าความร้อนและจะถูกนำไปใช้โดยตรงกับเครื่องจักรในโรงไฟฟ้า และโรงงานที่มีวิศวกรคอยควบคุมอัตราการจ่ายก๊าซอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

จากนโบายการลอยตัวราคา NGV ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำมันดิบย้อนหลัง จะมีผลทำให้ราคา NGV ปรับตัวลงหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงไปแล้ว ในทางตรงกันข้าม หากราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคา NGV ก็จะมีการปรับราคาขึ้นในภายหลังเช่นกัน แต่จะคงส่วนต่างเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย (%) ใกล้เคียงกันในระยะยาว ด้วยส่วนต่างของราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับราคา NGV ที่มีความชัดเจนมากขึ้นจากนโยบายการลอยตัว NGV ดังกล่าว ฝ่ายบริหารของ SCN จึงมั่นใจว่า NGV จะยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดที่สุดสำหรับยานยนต์ในประเทศไทยต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันโลก ส่งผลโดยตรงต่อราคา Spot Price ของราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ และด้วยความที่สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการ ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนน้ำมันในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบที่สิงคโปร์ถูกใช้เป็นมาตรฐานในการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ในที่นี้ ราคาของ CNG ในประเทศไทย มีโครงสร้างราคาที่ถูกผูกอยู่กับราคาน้ำมันดิบสิงคโปร์เช่นกัน โดยการขึ้นลงจะไปในทิศทางเดียวกัน แต่ด้วยโครงสร้างราคาของ CNG ทำให้มันมีการปรับตัวที่ไม่มากเท่า ด้วยการที่มันใช้ค่าเฉลี่ย 3 เดือนล่าสุดของราคาน้ำมันสิงคโปร์

การขนส่งก๊าซธรรมชาตินั้นเริ่มจากการเพิ่มความดันและอัดก๊าซให้กับรถขนส่งก๊าซฯ จากสถานีก๊าซหลักสามโคก ซึ่งมีน้ำหนักก๊าซฯ ประมาณ 3,000 - 4,000 กก./คัน เพื่อส่งไปยังสถานีลูกหรือเขตพื้นที่อื่นๆ ตามคำสั่งการขนส่งก๊าซฯ บมจ.ปตท. ซึ่งโดยปกติการขนส่งก๊าซฯ ระยะทางการขนส่งก๊าซฯ ไป - กลับ จะอยู่ที่ประมาณ 100 กม.ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และปริมาณในการจัดส่งก๊าซฯ ให้กับสถานีลูกนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้ก๊าซฯ ของสถานีลูก ซึ่งการขนส่งก๊าซฯนั้น จะดำเนินการขนส่งตลอด 24 ชม.

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ เพื่อให้การบริหารงานด้านขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทางบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยในการขนส่ง ไว้ดังนี้

 1. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
  • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจาการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดอันตรายถึงขั้นพนักงานเสียชีวิต หรือแม้กระทั้งได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงการชื่อเสียง และทรัพย์สินของบริษัทฯ
  • พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และพนักงานที่ผลการตรวจผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานจะต้องได้รับการแก้ไข
  • การจัดหาหรือซื้อรถขนส่งและอุปกรณ์ประกอบที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานสากล โดยจะต้องต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่หัวลากและรถพ่วงขนส่งก๊าซฯต้องติดตั้งเป็นอุปกรณ์ประ
  • จำรถ และการใช้ยาง โดยสอดคล้องกับมาตราฐานรถขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ ของ ปตท.
  • การจัดฝึกอบรมพนักงาน ก่อนและช่วงต้นของการทำงาน การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน การบริหารจัดการผลงานของพนักงานขับรถ และหาสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกของพนักงานขับรถ
 2. นโยบายการขนส่งปลอดภัย (Zero Accident)
  • มีการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการขนส่งทุกเส้นทาง และจัดทำแผนการจัดการเดินทาง (Journey Management Plan, JMP)
  • ทำการติดตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขับรถ (In Vehicle Monitoring System, IVMS) ที่เป็นแบบเวลาปัจจุบัน (Real Time) กับรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุกคัน
  • ห้ามไม่ให้พนักงานขับรถ และพนักงานติดรถสูบบุหรี่ในยานพาหนะของบริษัทฯ และพื้นที่ปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด
  • พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. และปฏิบัติตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด
 3. นโยบายการทำงาน การขับรถ และพักผ่อน
  • กำหนดชั่วโมงการทำงาน การขับรถ และการผักผ่อนเป็นไปตามที่กำหมายกำหนด และสอดคล้องกับมาตราฐานรถขนส่ง
   ผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ ของ ปตท.
 4. นโยบายการใช้โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารขณะปฏิบัติงาน
  • พนักงานขับรถห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) ในขณะขับรถ ยกเว้นกรณีใช้อุปกรณ์เสริมชนิดไร้สาย (Bluetooth) หรือให้พนักงานติดรถรับแทน และจอดรถในจุดจอดที่ปลอดภัย
 5. นโยบายสารเสพติด และแอลกอฮอล์
  • ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจไม่ผลปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติด และยาซึ่งมีผลทำให้สมรรถภาพ และปฏิกิริยาตอบสนอง
   ในการปฏิบัติงานลดลง
 6. นโยบายการใช้เข็มขัดนิรภัย
  • พนักงานขับรถ และพนักงานติดรถจะต้องใช้เข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง และเข็มขัดนิรภัยจะต้องเป็นชนิด 3 จุด (3 – Point Configuration) ดึงกลับและยึดแน่นอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 7. นโยบายสิทธิในการหยุดการทำงานเมื่อไม่ปลอดภัย
  • ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิในการหยุดการทำงานที่ประเมินแล้วว่าไม่ปลอดภัย เช่นเกิดจากจากความเหนื่อล้า การไม่พร้อมของสภาพร่างกาย อาการเจ็บปวดต่างๆ โดยปราศจากความผิด และจะต้องมีกระบวนการสืบค้นหาสาเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยนั้น ขจัดสาเหตุ และมีมาตราการแก้ไขป้องกัน เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

บริษัทฯได้ดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสตรีบางภาษี ในฐานะผู้สนับสนุนโครการ และผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์ดำเนินการและจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ.ปัจจุบัน กำลังอยู่ในขึ้นตอนการก่อสร้างและคาดว่าจะเริ่มการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2559

CBG คือผลิตภัณฑ์พลังงาน ที่ได้รับมาจากการเอาผลผลิตจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตผล กสิกรรม และ เกษตรกรรม ซึ่งในที่นี้คือ ก๊าซชีวภาพ ที่ได้นำมาทำการคัดแยกส่วนผสมที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงออก และคงเหลือเพียงส่วนประกอบที่เป็นเชื้อเพลิง โดยมีก๊าซมีเทน เป็นส่วนประกอบหลัก โดยก๊าซชีวภาพที่ได้รับการคัดแยกแล้ว จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และขนส่งอันเป็นการส่งเสริมการนำของเสียมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ต่อไป