ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นหรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้

วันที่
กรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ
21/02/60 08/05/60 23/05/60 เงินปันผล 0.14 บาท 01/01/59 - 31/12/59
23/02/59 03/05/59 18/05/59 เงินปันผล 0.10 บาท 01/01/58 - 31/12/58
02/03/58 - - ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/10/57 - 31/12/57