ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักวิเคราะห์

ชื่อ - นามสกุล บริษัท ติดต่อ
คุณนพพร ฉายแก้ว บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 081-848-3216
อีเมล์ : nopporn.ch@applewealthsecurities.com
คุณสรัสนันท์ วงศ์โสภณวัฒนา บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 097-297-4746
อีเมล์ : saratsanan.wo@cimb.com
คุณสุวัฒน์ สินสาฏก บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 081-720-3388
อีเมล์ : suwat.si@cimb.com
คุณชวิน แสงศิรินาวิน บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 089-815-2571
อีเมล์ : chavin.sa@countrygroup.co.th
คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทรศัพท์ : 086-733-7234
อีเมล์ : nuttawut@globlex.co.th
คุณกวีวิทย์ ถวิลวิทยานนท์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 086-624-8272
อีเมล์ : kaweewitt@kgi.co.th
คุณอรมงคล ตันติธนากร บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-635-1700 ต่อ 491
อีเมล์ : ornmongkolt@phillip.co.th
คุณนธีร์ ใบเจริญ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : natee@trinitythai.com
คุณณัฐธมา เนตรศิริ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : nattama@trinitythai.com